Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 2
Bộ số 2 gồm 12 đề tài trong 4 CD

Đề tài CD số 1:
-Lời Trên Sân Ga
-Đôi Mắt
-Điệu Ca Của Người Mù

Đề tài CD số 2:
-Đêm Tìm Dầu
-Thập Giá và Thánh Giá
-Biế Ơn

Đề tài CD số 3:
-Khi Nào Ngày Bắt Đầu
-Nhổ Cỏ Trong Vường Zen
-Thánh Giá Bên Chiều Mưa Rừng

Đề tài CD số 4:
-Trí Sạch Tâm An
-Mùa Tím Hoa Sim
-Trên Nước Sông Hằng