Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD Giảng Thuyết:

Bộ số 1

Bộ số 2