Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện:

Bộ số 1

Bộ số 2

Bộ số 3

Bộ số 4

Bộ số 5

Bộ số 6