Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 5
Bộ số 5 gồm 11 đề tài trong 4 CD

Đề tài CD số 1:
-Niềm Tin Của Thầy Sadhu
-Người Anh Cả

Đề tài CD số 2:
-Hồi Ký Của Tòa Giải Tội
-Nhặt Cá
-Thánh Thể

Đề tài CD số 3:
-Đôi Guốc Của Mẹ
-Tấm Hình Của Mẹ
-Thân Dã Tràng

Đề tài CD số 4:
-Ngày Lễ Bạc
-kỷ niệm: Hạnh Phúc Hay Vết Thương
-Ngày Lễ Vàng